Zirnekļveidīgie

Sadaļā "Zirnekļveidīgie" iekļautas zirnekļu, māņskorpionu un māņzirnekļu sugas, kas ilustrētas ar krāsainiem attēliem, ir pieejami sugu pazīmju apraksti, bioloģija, informācija par izplatību. Ilustrāciju autors Dmitrijs Paramonovs. Teksti sagatavoti pēc redakcijas materiāliem.

В разделе «Паукообразные» включены виды пауков, ложноскорпионов и пауков-сенокосцев, которые иллюстрированы цветными рисунками, доступны описания видов, биология и распространение. Автор иллюстраций Дмитрий Парамонов. Тексты подготовлены редакцией портала.

The chapter "Arachnids" contains information about spider, harvestman and pseudoscorpion species in Latvia. The entries comprise colour illustrations of the species, complemented by descriptions of morphological characters, biology, and distribution area. Illustrations by Dmitrijs Paramonovs. The texts have been compiled by the Editorial.