Zīdītāji

Sadaļā "Zīdītāji" sugas ilustrētas ar krāsainiem attēliem, ir pieejami sugu pazīmju apraksti, dzīves vieta un veids, barības, pēdu un mēslu apraksti, izplatība un skaits, sugas statuss. Tekstu autori Valdis Pilāts, Ilmārs Tīrmanis. Ilustrāciju autors Dmitrijs Paramonovs.

Раздел «Млекопитающиеся» проиллюстрирован цветными рисунками, доступны описания видов, мест обитания, жизненного цикла, пищи, помёта, распространение и количество, статус вида. Автор текстов Валдис Пилатс, Илмар Тирманис. Автор иллюстраций Дмитрий Парамонов.

The section "Mammals" contains color illustrations and descriptions of the species as well as their descriptions of characters, dissimilarities, inhabitation, life-history, food, excrements, habitat and number, status of species. Texts created by Valdis Pilāts, Ilmārs Tīrmanis. Illustrations by Dmitrijs Paramonovs.