Zivis

Sadaļā "Zivis" sugas ilustrētas ar krāsainiem attēliem un izplatības kartēm, ir pieejami sugu pazīmju apraksti, morfoloģija, īpatņu izmēri, atšķirīgās pazīmes, bioloģija, informācija par vairošanos un izplatību. Tekstu sugu aprakstiem un izplatības karšu autori ir Māris Plikšs un Ēriks Aleksejevs. Ilustrāciju autors Dmitrijs Paramonovs.

Раздел «Рыбы» проиллюстрирован цветными рисунками и картами распространения, доступны описания видов, морфология, размеры, биология, размножение и распространение. Авторы текстов видов рыб и карт распространения Марис Пликшс и Эрик Алексеев. Автор иллюстраций Дмитрий Парамонов.

The section "Fishes" contains colour illustrations and range maps of the species as well as their descriptions of characters, morphology, dissimilarities, size of individuals, biology, breeding and expansion area. Texts of the species written and range maps compiled by Māris Plikšs and Ēriks Aleksejevs . Illustrations by Dmitrijs Paramonovs.