Putni

Sadaļā “Putni” sugas ilustrētas ar krāsainiem attēliem. Pieejami dažu sugu apraksti. Ilustrāciju autors Dmitrijs Paramonovs.

Раздел "Птицы" проиллюстрирован цветными рисунками. Также доступны описания некоторых видов. Автор иллюстраций Дмитрий Парамонов.

The section “Birds” contains colour illustrations of the species. Available are few descriptions of the species. Illustrations by Dmitrijs Paramonovs.

Portālā izmantota Klementa un līdzautoru (Clements et al. 2022, Cornell University, Cornell Lab of Ornitology, Ithaca, NY) izveidotā taksonomija. Atbilstoši šai sistēmai Latvijas putni ietilpināmi 23 kārtās un 68 dzimtās. Agrākajā taksonomijā, kas Latvijā tika lietota ilgu laiku (atsaucei skatīt: I.Vilka, J.Vīksne. Putni. Enciklopēdija Latvijas Daba (red. G.Kavacs), lpp.203-207, 4.sēj., 1997) un kurai atbilst daudzas iepriekšējā laika publikācijas un izdotās grāmatas, vairākas taksonomiskās kategorijas ir aplūkotas plašākā izpratnē (18 kārtas un 58 dzimtas). Būtiskākās atšķirības ir zvirbuļveidīgo kārtā (manāmi pieaudzis nodalīto dzimtu skaits, īpaši "ķauķveidīgo" grupā), vanagveidīgie un piekūnveidīgie ir savrupas, attālas kārtas, svīrveidīgie ietilpināti lēļveidīgajos, bet pupuķi pārvietoti degunragputnveidīgo kārtā. Tāpat atšķirības ir vēl dažās kārtās, kur atsevišķas dzimtas ir pārvietotas citviet. Lai iespējami saglabātu pārmantojamību un spēju orientēties dažādās taksonomiskajās sistēmās (tostarp sekmīgi izmantot agrāko literatūru), daudzviet pie kārtas, dzimtas ir atrodamas atsauces uz konkrētās taksonomiskās grupas agrāko (vai citu iespējamo pašlaik lietoto sistēmu) piederību. Sugas apvienojot, pārvietojot vai sadalot faktiski nepārtrauktā un nebeidzamā procesā, taksonomiskā mode noteic daudzu jaunu, lietojumā nepierastu ģinšu zinātnisko nosaukumu parādīšanos itvisās dzīvās dabas (dzīvnieku, augu, sēņu) grupās. Iespēju robežās nosaukumu jauninājumi, variācijas vai atšķirības pie konkrētām sugām ir norādīti.