Gliemji

Sadaļā "Gliemji" sugas ilustrētas ar krāsainiem attēliem un izplatības kartēm, ir pieejami sugu pazīmju apraksti, līdzīgās sugas, ekoloģiskais tips, biotops, izplatība un sastopamība. Tekstu un izplatības karšu autore Mudīte Rudzīte. Ilustrāciju autors Dmitrijs Paramonovs. Gliemeņu un dažu ūdeņos sastopamo gliemežu teksti sagatavoti pēc redakcijas materiāliem.

Раздел «Моллюски» проиллюстрирован цветными рисунками и картами распространения, доступны описания видов, экологический тип, похожие виды, биотоп, распространение и встречаемость. Автор текстов и карт распространения Мудите Рудзите. Автор иллюстраций Дмитрий Парамонов. Тексты двухстворчатых улиток и некоторых водных моллюсков подготовлены редакцией портала.

The section "Molluscs" contains color illustrations and range maps of the species as well as their descriptions of characters, similar species, ecological type, biotope, expansion area and encounterability. Texts and range maps created by Mudite Rudzite. Illustrations by Dmitrijs Paramonovs. The texts of mussels and some aquatic snails have been compiled by the Editorial.