Sēnes

Sadaļā "Sēnes" sugas ilustrētas ar krāsainiem attēliem, ir pieejami sugu apraksti, trofiskā grupa, biotopi, izplatība un sastopamība, līdzīgās sugas un īpašas norādes par sugu. Tekstu autori: Inita Dāniele, Arnolds Amoliņš (cepurīšu sēņu apraksti), Diāna Meiere (piepju apraksti) un Edgars Vimba (askusēņu apraksti). Ilustrāciju autors Dmitrijs Paramonovs.

Раздел "Грибы" проиллюстрирован цветными рисунками, доступны описания видов, трофическая группа, биотоп, распространение и встречаемость, похожие виды и примечание о виде. Авторы текстов Инита Даниеле, Арнольд Амолиньш, Диана Меиере и Эдгар Вимба . Автор иллюстраций Дмитрий Парамонов.

The section "Fungi" contains color illustrations of the species as well as their descriptions, tropic group, biotope, distribution and occurrence, similar species and special references. Texts created by Inita Daniele, Arnolds Amolins (cap mushrooms), Diana Meiere (polypores) and Edgars Vimba (ascomycetes). Illustrations by Dmitrijs Paramonovs.