Abinieki

Sadaļā "Abinieki" sugas ilustrētas ar krāsainiem attēliem, ir pieejami sugu pazīmju apraksti, ekoloģija un izplatība. Tekstu autors Valts Vilnītis. Ilustrāciju autors Dmitrijs Paramonovs.

Dzimtu apraksti - pēc redakcijas materiāliem no sagatavošanā esošā jauna apskata par Latvijas abiniekiem un rāpuļiem.

Раздел «Земноводные» проиллюстрирован цветными рисунками, доступны описания видов, экология и распространение. Автор текстов Валтс Вилнитис. Автор иллюстраций Дмитрий Парамонов.

The section "Amphibians" contains color illustrations of the species as well as their descriptions, ecology and expansion area. Texts created by Valts Vilnitis. Illustrations by Dmitrijs Paramonovs.

Bez šeit aprakstītajām abinieku sugām literatūrā tiek minētas vēl dažas ­ kuras acīmredzot Latvijā tomēr nav sastopamas. Tas var gadīties divos gadījumos: vai nu šo sugu pārstāvji pie mums ir kādreiz iemaldījušies, un šādi fakti ir labi dokumentēti, vai arī ziņas par sugas atrašanos Latvijā ceļo no vienas grāmatas uz otru, pamazām aizēnojot pirmavotu, kurā publicēta nepārbaudīta ziņa.

Šajā nodaļā mināma plankumainā jeb uguns salamandra (Salamandra salamandra). J.Siliņš un V.Lamsters atzīmē četrus gadījumus pagājušajā gadsimtā (1806. ­ 1893.), kad Latvijā tika konstatēta šī suga, tai skaitā arī faktu, ka Sanktpēterburgas Zooloģijas muzejā atrodas viens īpatnis no Vidzemes. Autori tomēr uzskata, ka visi Latvijā sastaptie īpatņi izbēguši no terārijiem, jo plankumainās salamandras areāla ziemeļu robeža iet caur Vāciju un Karpatiem.