Putni

Sistemātiskais rādītājs

Sadaļā "Putni" sugas ilustrētas ar krāsainiem attēliem. Ir pieejams meža pūces (Strix aluco) pazīmju apraksts, līdzīgās sugas, balss apraksts, biotops, uzvedība un ekoloģija, kā arī ligzdas un olu apraksts. Teksta autors Andris Avotiņš. Ilustrāciju autors Dmitrijs Paramonovs.

Раздел «Птицы» проиллюстрирован цветными рисунками. Также доступно описание серой неясыти (Strix aluco), похожие виды, голос, биотоп, поведение и экология, описание гнезда и яиц. Автор текста Андрис Авотиньш. Автор иллюстраций Дмитрий Парамонов.

The section "Birds" contains color illustrations of the species. There is description of tawny owl (Strix aluco) as well as descriptions of similar species, voice, biotope, behavior and ecology, nests and eggs. Texts created by Andris Avotiņš. Illustrations by Dmitrijs Paramonovs.

Visu internetenciklopēdijas "Latvijas daba" tekstu un ilustratīvo materiālu autortiesību īpašnieks ir Askolds Kļaviņš, SIA Gandrs un autori. Citēšanas gadījumā atsauce obligāta.